HỘI ĐIỀU DƯỠNG VIỆT NAM

  18/07/2016

HỘI ĐIỀU DƯỠNG VIỆT NAM
 

CHUẨN NĂNG LỰC CƠ BẢN CHO ĐIỀU DƯỠNG VIỆT NAM
 

I. LĨNH VỰC 1: NĂNG LỰC THỰC HÀNH CHĂM SÓC

TIÊU CHUẨN 1: THỂ HIỆN SỰ HIỂU BIẾT VỀ TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE/BỆNH TẬT 

CỦA CÁC CÁ NHÂN, GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG

Tiêu chí 1: Xác định những nhu cầu về sức khỏe và tình trạng sức khỏe của các cá nhân, gia 

đình và cộng đồng.

Tiêu chí 2: Giải thích tình trạng sức khỏe của các cá nhân, gia đình và cộng đồng.

TIÊU CHUẨN 2ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH CHĂM SÓC PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU CỦA 

CÁC CÁ NHÂN, GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG.

Tiêu chí 1: Thu thập thông tin và phân tích các vấn đề về sức khỏe, bệnh tật để xác định các 

vấn đề về sức khỏe và bệnh tật của cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Tiêu chí 2:  Ra các quyết định về  chăm sóc cho người bệnh, gia đình và cộng đồng an toàn 

và hiệu quả.

Tiêu chí 3:  Thực hiện các can thiệp điều dưỡng để  hỗ  trợ  cá nhân, gia đình  và cộng đồng 

đáp  ứng với các vấn đề  về  sức khỏe/bệnh tật phù hợp với văn hóa, tín ngưỡng của người 

bệnh, gia đình người bệnh.

Tiêu chí 4: Theo dõi sự tiến triển của các can thiệp điều dưỡng đã thực hiện.

TIÊU CHUẨN 3: XÁC ĐỊNH ƯU TIÊN CHĂM SÓC DỰA TRÊN NHU CẦU CỦA NGƯỜI 

BỆNH, GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG

Tiêu chí 1:  Phân tích và xác định được những nhu cầu chăm sóc ưu tiên của cá nhân, gia 

đình và cộng đồng.

Tiêu chí 2:  Thực hiện các can thiệp chăm sóc đáp  ứng nhu cầu chăm sóc ưu tiên của cá 

nhân, gia đình và cộng đồng.

TIÊU CHUẨN 4: SỬ DỤNG QUY TRÌNH ĐIỀU DƯỠNG ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH CHĂM 

SÓC VÀ CAN THIỆP ĐIỀU DƯỠNG.

Tiêu chí 1: Thực hiện nhận định người bệnh toàn diện và có hệ thống.

Tiêu chí 2: Tập hợp và ghi đầy đủ thông tin thích hợp vào phiếu chăm sóc.

Tiêu chí 3: Phân tích và diễn giải các thông tin một cách chính xác.

Tiêu chí 4:  Lập kế  hoạch chăm sóc điều dưỡng dựa trên nhận định người bệnh và có sự

thống nhất với đồng nghiệp, người nhà người bệnh về  các vấn đề  ưu tiên, sự  mong muốn và 

kết quả mong đợi cho người bệnh. 

Tiêu chí 5: Giải thích các can thiệp điều dưỡng cho người bệnh, gia đình người bệnh và thực 

hiện các can thiệp theo kế hoạch chăm sóc điều dưỡng, bảo đảm an toàn, thoải mái, hiệu quả

cho người bệnh. 

Tiêu chí 6:  Hướng dẫn người bệnh, gia  đình người bệnh các phương pháp tự  chăm sóc một 

cách phù hợp.

Tiêu chí 7:  Đánh giá kết quả  của quá trình chăm sóc và điều chỉnh kế  hoạch chăm sóc dựa 

vào tình trạng sức khỏe người bệnh và kết quả mong đợi.

Tiêu chí 8: Thực hiện các công việc cần thiết để hỗ trợ người bệnh xuất viện.

Tiêu chí 9: Tuyên truyền giáo dục sức khỏe và hướng dẫn cách phòng bệnh cho người bệnh 

trong khi nằm viện và sau khi ra viện.

TIÊU CHUẨN 5: TẠO SỰ AN TOÀN, THOẢI MÁI VÀ KÍN ĐÁO CHO NGƯỜI BỆNH

Tiêu chí 1: Thực hiện các biện pháp an toàn trong chăm sóc cho các người bệnh.

Tiêu chí 2: Tạo môi trường chăm sóc thoải mái trong khi chăm sóc cho người bệnh.

Tiêu chí 3: Bảo đảm sự kín đáo trong khi chăm sóc cho người bệnh.

TIÊU CHUẨN 6: TIẾN HÀNH CÁC KỸ THUẬT CHĂM SÓC ĐÚNG QUY TRÌNH 

Tiêu chí 1: Tuân thủ các bước của quy trình điều dưỡng trong phạm vi chuyên môn. 

Tiêu chí 2: Thực hiện thành thạo kỹ thuật điều dưỡng.

Tiêu chí 3: Tuân thủ các quy định về vô khuẩn và kiểm soát nhiễm khuẩn.

TIÊU CHUẨN 7: DÙNG THUỐC ĐẢM BẢO AN TOÀN HIỆU QUẢ

Tiêu chí 1: Khai thác tiền sử dị ứng thuốc của người bệnh.

Tiêu chí 2: Tuân thủ quy tắc khi dùng thuốc.

Tiêu chí 3: Hướng dẫn người bệnh dùng thuốc đúng và an toàn.

Tiêu chí 4: Phát hiện và xử  trí ban đầu các dấu hiệu của phản ứng/dị  ứng với thuốc và báo 

cáo kịp thời cho bác sĩ và điều dưỡng phụ trách.

Tiêu chí 5: Nhận ra sự tương tác giữa thuốc với thuốc và thuốc với thức ăn.

Tiêu chí 6: Đánh giá hiệu quả của việc dùng thuốc.

Tiêu chí 7: Ghi chép và công khai việc sử dụng thuốc cho người bệnh.

TIÊU CHUẨN 8: ĐẢM BẢO CHĂM SÓC LIÊN TỤC

Tiêu chí 1:  Bàn giao tình trạng của người bệnh với nhóm chăm sóc kế  tiếp một cách cụ thể, 

chính xác.

Tiêu chí 2:  Phối hợp hiệu quả  với người bệnh, gia đình và đồng nghiệp để  đảm bảo chăm 

sóc liên tục cho người bệnh.

Tiêu chí 3: Thiết lập các biện pháp để thực hiện chăm sóc liên tục cho người bệnh.

TIÊU CHUẨN 9: SƠ CỨU VÀ ĐÁP ỨNG KHI CÓ TÌNH HUỐNG CẤP CỨU

Tiêu chí 1: Phát hiện sớm những thay đổi đột ngột về tình trạng sức khỏe người bệnh.

Tiêu chí 2: Ra quyết định xử trí sơ cấp cứu kịp thời và phù hợp.

Tiêu chí 3: Phối hợp hiệu quả với các thành viên nhóm chăm sóc trong sơ cấp cứu.

Tiêu chí 4: Thực hiện sơ cấp cứu ban đầu hiệu quả cho người bệnh.

TIÊU CHUẨN 10: THIẾT LẬP ĐƯỢC MỐI QUAN HỆ TỐT VỚI NGƯỜI BỆNH, GIA 

ĐÌNH VÀ ĐỒNG NGHIỆP. 

Tiêu chí 1:  Tạo sự  tin tư ởng đối với người bệnh, người nhà và thành viên trong nhóm chăm sóc. 

Tiêu chí 2:  Dành thời gian cần thiết để  giao tiếp với người bệnh, người nhà và thành viên 

trong nhóm chăm sóc.

Tiêu chí 3:  Lắng nghe và đáp  ứng thích hợp những băn khoăn/lo lắng của người bệnh và 

người nhà người bệnh.

TIÊU CHUẨN 11: GIAO TIẾP HIỆU QUẢ VỚI NGƯỜI BỆNH VÀ GIA ĐÌNH NGƯỜI BỆNH 

Tiêu chí 1:  Nhận biết tâm lý và nhu cầu của người bệnh qua những biểu hiện nét mặt và 

ngôn ngữ cơ thể của người bệnh.

Tiêu chí 2:  Giao tiếp hiệu quả  với các cá nhân, gia đình, cộng đồng có các trở  ngại về  giao 

tiếp do bệnh tật, do những khó khăn về tâm lý.

Tiêu chí 3: Thể hiện lời nói, cử chỉ động viên, khuyến khích người bệnh an tâm điều trị.

Tiêu chí 4: Thể hiện sự  hiểu biết về văn hóa, tín ngưỡng trong giao tiếp với người bệnh, gia 

đình và nhóm người.

TIÊU CHUẨN 12:  SỬ  DỤNG HIỆU QUẢ  CÁC KÊNH TRUYỀN THÔNG VÀ PHƯƠNG 

TIỆN NGHE NHÌN TRONG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI BỆNH VÀ GIA ĐÌNH NGƯỜI BỆNH 

Tiêu  chí 1:  Sử  dụng các phương tiện nghe nhìn sẵn có để  truyền thông và  hỗ  trợ  giao tiếp 

với người bệnh, người nhà và cộng đồng.

Tiêu chí 2:  Sử  dụng các phương pháp, hình thức giao tiếp hiệu quả  và thích hợp với người 

bệnh, người nhà người bệnh.

Tiêu chí 3:  Sử  dụng công nghệ  thông tin trong quản lý và chăm sóc người bệnh cũng như 

cập nhật kiến thức chuyên môn.

TIÊU CHUẨN 13: CUNG CẤP CÁC THÔNG TIN CHO NGƯỜI BỆNH, NGƯỜI NHÀ VỀ

TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE HIỆU QUẢ VÀ PHÙ HỢP

Tiêu chí 1: Xác định những thông tin cần cung cấp cho người bệnh và gia đình.

Tiêu chí 2:  Chuẩn bị  về  tâm lý cho người bệnh và gia đình trước khi cung cấp những thông 

tin “xấu”.

TIÊU CHUẨN 14:  XÁC ĐỊNH NHU CẦU VÀ TỔ  CHỨC HƯỚNG DẪN, GIÁO DỤC SỨC 

KHỎE CHO CÁ NHÂN, GIA ĐÌNH, CỘNG ĐỒNG.

Tiêu chí 1:  Thu thập và phân tích thông tin về  nhu cầu hiểu biết của cá nhân, gia đình, và 

cộng đồng về hướng dẫn, giáo dục sức khỏe..

Tiêu chí 2:  Xác định nhu cầu và những nội dung cần hướng dẫn, giáo dục sức khỏe cho cá 

nhân, gia đình, và cộng đồng.

Tiêu chí 3: Xây dựng kế hoạch giáo dục sức khỏe với những quan tâm về văn hóa, xã hội và 

tín ngưỡng của cá nhân, gia đình và cộng đồng. 

Tiêu chí 4: Xây dựng tài liệu giáo dục sức khỏe phù hợp vói trình độ của đối tượng.

Tiêu chí 5: Thực hiện tư vấn, truyền thông giáo dục sức khỏe phù hợp, hiệu quả.

Tiêu chí 6:  Đánh giá kết quả  giáo dục sức khỏe và điều chỉnh kế  hoạch giáo dục sức khỏe 

dựa trên mục tiêu và kết quả mong chờ.

TIÊU CHUẨN 15: HỢP TÁC TỐT VỚI CÁC THÀNH VIÊN NHÓM CHĂM SÓC 

Tiêu chí 1:  Duy trì tốt mối quan hệ với các thành viên trong nhóm, coi người bệnh như một 

cộng sự trong nhóm chăm sóc.

Tiêu chí 2:  Hợp tác tốt với các thành viên trong nhóm chăm sóc đ ể  đưa ra các quyết định 

phù hợp nhằm cải thiện chất lượng chăm sóc. 

Tiêu chí 3:  Hợp tác tốt với các thành viên nhóm chăm sóc trong vi ệc theo dõi, chăm sóc, 

điều trị người bệnh và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tiêu chí 4: Tôn trọng vai trò và quan điểm của đồng nghiệp. 

Tiêu chí 5: Chia sẻ thông tin một cách hiệu quả với các thành viên trong nhóm chăm sóc.

Tiêu chí 6: Thực hiện  vai trò đại diện hoặc  biện hộ  cho người bệnh để  bảo đảm các quyền, 

lợi ích và vì sự an toàn của người bệnh.

LĨNH VỰC 2: NĂNG LỰC QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP

TIÊU CHUẨN 16: QUẢN LÝ, GHI CHÉP SỬ DỤNG HỒ  SƠ BỆNH ÁN THEO QUY ĐỊNH 

Tiêu chí 1: Thực hiện các quy chế quản lý, lưu giữ hồ sơ bệnh án theo quy định luật pháp và 

của Bộ Y tế

Tiêu chí 2: Bảo mật thông tin trong hồ sơ bệnh án và Phiếu chăm sóc của người bệnh.

Tiêu chí 3:  Ghi chép phiếu chăm sóc đảm bảo tính khách quan, chính xác, đầy đủ   và kịp thời.

Tiêu chí 4: Sử dụng các dữ  liệu thu thập được về  tình trạng sức khỏe người bệnh làm cơ sở

để xây dựng chính sách và tạo thuận lợi cho việc chăm sóc người bệnh.

TIÊU CHUẨN 17: QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH 

Tiêu chí 1: Quản lý công việc, thời gian của cá nhân hiệu quả và khoa học.

Tiêu chí 2: Xác định các công việc hoặc nhiệm vụ cần hoàn thành theo thứ tự ưu tiên.

Tiêu chí 3:  Tổ  chức, điều phối, phân công và  ủy quyền nhiệm vụ  cho các thành viên của 

nhóm chăm sóc một cách khoa học, hợp lý và hiệu quả. 

Tiêu chí 4: Thể  hiện sự  hiểu biết về  mối quan hệ  giữa quản lý và sử  dụng các nguồn lực có 

hiệu quả để đảm bảo chất lượng chăm sóc và an toàn cho người bệnh.

TIÊU CHUẨN 18: QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG CÁC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CÓ 

HIỆU QUẢ

Tiêu  chí  1:  Thiết  lập  các  cơ  chế  quản  lý,  phát  huy  tối  đa  chức  năng  hoạt  động  của  các 

phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho chăm sóc và điều trị.

Tiêu chí 2: Lập và thực hiện kế hoạch bảo trì phương tiện, trang thiết bị do mình phụ trách.

Tiêu chí 3:  Vận hành các trang thiết bị, phương tiện sử  dụng trong chăm sóc bảo đảm  an 

toàn, hiệu quả và phòng tránh nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế.

TIÊU CHUẨN 19: SỬ DỤNG NGUỒN TÀI CHÍNH THÍCH HỢP ĐỂ CHĂM SÓC NGƯỜI 

BỆNH HIỆU QUẢ

Tiêu chí 1:  Nhận biết được hiệu quả  kinh tế  khi sử  dụng các nguồn lực sẵn có tại nơi làm 

việc để sử dụng thích hợp, hiệu quả.

Tiêu chí 2:  Xây dựng và thực hiện kế  hoạch sử  dụng các nguồn lực trong chăm sóc người 

bệnh thuộc phạm vi phân công hiệu quả. 

TIÊU CHUẨN 20: THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ 

Tiêu chí 1: Tuân thủ các tiêu chuẩn và quy tắc về an toàn lao động.

Tiêu chí 2:  Tuân thủ  các chính sách, quy trình về  phòng ngừa cách ly và kiểm soát nhiễm 

khuẩn.

Tiêu chí 3:  Tuân thủ  các quy định về  kiểm soát môi trường chăm sóc (tiếng ồn, không khí, 

nguồn nước).

Tiêu chí 4: Tuân thủ quy định về quản lý, xử lý chất thải.

Tiêu chí 5: Tuân thủ  các bước về  an toàn phòng cháy chữa cháy, động đất hoặc các trường 

hợp khẩn cấp khác.

Tiêu chí 6: Thể hiện sự hiểu biết về những khía cạnh có liên quan đến sức khỏe nghề nghiệp 

và luật pháp về an toàn lao động.

TIÊU CHUẨN 21: CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC VÀ QUẢN LÝ NGUY CƠ 

TRONG MÔI TRƯỜNG CHĂM SÓC

Tiêu chí 1: Nhận thức được sự  cần thiết  về  các hoạt động bảo đảm chất lượng, cải tiến chất 

lượng thông qua sự nghiên cứu, phản hồi và đánh giá thực hành thường xuyên.

Tiêu chí 2:  Phát hiện, báo cáo và đưa ra các hành động khắc phục phù hợp các  nguy cơ

trong môi trường chăm sóc người bệnh 

Tiêu chí 3:    Nhận phản hồi từ  người bệnh, gia đình và các đối tượng liên quan để  cải tiến 

chất lượng các hoạt động chăm sóc.

Tiêu chí 4: Áp dụng các phương pháp cải tiến chất lượng phù hợp.

Tiêu chí 5: Tham gia các hoạt động cải tiến chất lượng tại cơ sở.

Tiêu  chí 6:  Chia sẻ  các thông tin liên quan đến tình trạng người bệnh với các thành viên 

trong nhóm chăm sóc.

Tiêu chí 7:  Bình phiếu chăm sóc để  cải tiến và khắc phục những tồn tại về  chuyên môn và 

thủ tục hành chính.

Tiêu chí 8: Đưa ra những đề xuất phù hợp về các biện pháp chăm sóc và phòng ngừa bệnh.

Tiêu chí 9:  Sử  dụng bằng chứng áp dụng vào  thực hành  chăm sóc để  tăng cường sự  an toàn 

trong chăm sóc người bệnh.

TIÊU CHU ẨN 22: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ THỰC HÀNH DỰA VÀO BẰNG CHỨNG

Tiêu chí 1:  Xác định và lựa chọn các lĩnh vực và vấn đề  nghiên cứu phù họp, cần thiết và 

khả thi.

Tiêu chí 2:  Áp dụng các phương pháp phù hợp để  ti ến hành nghiên cứu những vấn đề  đã lựa chọn. 

Tiêu chí 3:  Sử  dụng phương pháp thống kê thích hợp để  phân  tích và diễn giải dữ  liệu thu 

thập được.

Tiêu chí 4: Đề xuất các giải pháp thích hợp dựa trên kết quả nghiên cứu.

Tiêu chí 5:  Trình bày, chia sẻ  kết quả  nghiên cứu với đồng nghiệp, người bệnh và những 

người có liên quan.

Tiêu chí 6:  Ứng dụng kết quả  nghiên cứu khoa học vào thực hành điều dưỡng Sử dụng các 

bằng chứng từ nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng thực hành chăm sóc điều dưỡng.

TIÊU CHUẨN 23: DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO BẢN THÂN VÀ ĐỒNG NGHIỆP

Tiêu chí 1:  Xác định rõ mục tiêu, nguyện vọng phát triển nghề  nghiệp, nhu cầu học tập, 

điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.

Tiêu chí 2:  Học tập liên tục để cập nhật kiến thức, kỹ năng và ứng dụng kiến thức đã học để

nâng cao chất lượng thực hành chăm sóc điều dưỡng.

Tiêu chí 3: Tham gia vào các hoạt động của tổ chức nghề nghiệp.

Tiêu chí 4:  Quảng bá hình  ảnh của người điều dưỡng, thể  hiện tác phong và tư cách tốt, 

trang phục phù hợp, lời nói thuyết phục và cách cư xử đúng mực.

Tiêu chí 5:  Thể  hiện thái độ  tích cực với những đổi mới và những quan điểm trái chiều, thể

hiện sự  lắng nghe các kiến nghị  và đề  xuất, thử  nghiệm những phương pháp mới và thích 

nghi với những thay đổi.

Tiêu chí 6: Thực hiện chăm sóc theo các tiêu chuẩn thực hành điều dưỡng.

Tiêu chí 7: Đóng góp vào việ c đào t ạ o nâng cao trình độ  và phát triể n nghề  nghiệ p cho đồng nghi ệp.

Tiêu chí 8:  Đóng góp vào việc nâng cao vai trò, vị  thế  của người điều dưỡng, ngành điều 

dưỡng trong ngành y tế và trong xã hội.

LĨNH VỰC 3: NĂNG LỰC HÀNH NGHỀ THEO PHÁP LUẬT VÀ 

ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

TIÊU CHUẨN 24HÀNH NGHỀ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Tiêu chí 1: Hành nghề theo quy định của pháp luật liên quan đến y tế, quy định của Bộ Y tế

và thực hành điều dưỡng.

Tiêu chí 2: Tuân thủ các quy định của cơ sở nơi làm việc.

Tiêu chí 3: Thực hiện tốt quy tắc ứng xử của đơn vị/tổ chức và luật định.

Tiêu chí 4:  Ghi chép và bảo quản hồ  sơ chăm sóc và tài liệu liên quan đến người bệnh, các 

vấn đề sức khỏe của người bệnh phù hợp với các tiêu chuẩn thực hành chăm sóc.

TIÊU CHUẨN 25: HÀNH NGHỀ THEO TIÊU CHUẨN ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

Tiêu chí 1: Chịu trách nhiệm cá nhân khi đưa ra các quyết định và can thiệp chăm sóc. 

Tiêu chí 2:  Tuân thủ  Tiêu chuẩn đạo đức nghề  nghiệp của quốc gia và quốc tế  trong thực 

hành điều dưỡng.

Tiêu chí 3: Báo cáo các hành vi vi phạm với cơ quan có thẩm quyền và chịu trách nhiệm cá 

nhân với báo cáo đó

 

 

Bình luận

Tin tức mới

Hỗ trợ trực tuyến
  • Hotline
  • 0989.642.159

Đăng ký
Ngày sinh *
Lượt truy cập
  • 1
  • 187
  • 372,099